Onze cliënten en Optimal Care Pijnklinieken hebben wederzijdse rechten en plichten. Een belangrijk recht van de cliënt is eerlijke en integere informatie. Deze krijgt men in het eerste consult verstrekt. 

Tijdens het consult krijg u informatie over:

 • mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot een behandeling 
 • contra-indicaties 
 • te verwachten resultaten 
 • herstelperiode en het traject erna 
 • te gebruiken medicatie 
 • instructies 
 • complicaties & risico's 
 • behandelvoorstel 
 • kosten 

Optimal Care Pijnklinieken verwacht van een cliënt:

 • uw verwachting ten aanzien van het eindresultaat 
 • eerlijke en volledige informatie met betrekking tot uw gezondheidstoestand 

Optimal Care Pijnklinieken kent een meldingsplicht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Behandeloverenkomst (informed consent)

De informatie wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst (informed consent), in tweevoud opgemaakt, en door cliënt en behandelend arts ondertekend. Met deze ondertekening is toestemming van de cliënt voor een behandeling een feit. 

Betalingsvoorwaarden 

Cliënten die niet verzekerd zijn of verzekerd zijn bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar dienen de behandelingen zelf te betalen. Achteraf kan de factuur door de cliënt gedeclareerd worden bij de betreffende zorgverzekeraar. 

De betalingen voor een behandelingen zijn vooraf bepaald en zijn vermeld op de site. De totale kosten worden verdeeld in een aan te betalen bedrag (30% van het totaalbedrag) en een restbedrag. Het aan te betalen bedrag dient binnen een bepaalde termijn betaald te zijn, afhankelijk van de datum van behandeling. Het restbedrag dient op de behandeldatum te zijn betaald of ter plekke contant te worden afgerekend. Indien het volledige bedrag niet is voldaan, kan er geen behandeling plaats vinden.