Rechten en plichten

Onze cliënten en Optimal Care Pijnklinieken hebben wederzijdse rechten en plichten. Een belangrijk recht van de cliënt is eerlijke en integere informatie. Deze krijgt men in het eerste consult verstrekt. 

Tijdens het consult krijg u informatie over:

 • mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot een behandeling 
 • contra-indicaties 
 • te verwachten resultaten 
 • herstelperiode en het traject erna 
 • te gebruiken medicatie 
 • instructies 
 • complicaties & risico's 
 • behandelvoorstel 
 • kosten 

Optimal Care Pijnklinieken verwacht van een cliënt:

 • uw verwachting ten aanzien van het eindresultaat 
 • eerlijke en volledige informatie met betrekking tot uw gezondheidstoestand 

Optimal Care Pijnklinieken kent een meldingsplicht bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Behandelovereenkomst

De informatie wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst (informed consent), in tweevoud opgemaakt, en door cliënt en behandelend arts ondertekend. Met deze ondertekening is toestemming van de cliënt voor een behandeling een feit.